กลับสู่ด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

QMIX SYSTEM : เป็นระบบมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคน ทุกโรงงาน ปฏิบัติเหมือนกัน และถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1. เป็นนโยบาย และระบบการบริหารงานคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. เป็นเอกสารสำหรับกำหนด หลักเกณฑ์มาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงาน

3. เพื่่อผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าและได้มาตรฐาน จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลูกค้าพึงพอใจ

4. เพื่อควบคุมและเฝ้าติดตามมลภาวะ (ฝุ่น, เสียง, น้ำทิ้ง) ในโรงงาน ไม่ให้กระทบต่อชุมชน

5. พนักงานทุกคน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

Copyright © 2024 Qmix Supply Limited created with IT QMIX webmaster. Rights Reserved.