โรงงานสาขาสมุทรสาคร

เลขที่ 121/3 หมู่ 7 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทร 0 3445 1231-2 แฟกซ์ 0 3445 1232
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888