โรงงานสาขาดอนเมือง

95/87 หมู่ 5 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
โทร 0 2565 5702-3 แฟกซ์ 0 2565 5704
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2728 8801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888