โรงงานสาขาบางปู

เลขที่ 972 หมู่ 4 ต. แพรกษา อ. เมือง จ. สมุทรปราการ
โทร 0 2323 2375 แฟกซ์ 0 2323 2377
สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2022 7800 แฟกซ์. 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2022 7888